पत्ता

जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था

जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था

मु. रहाटोली , पो. बदलापूर, ता. अंबरनाथ,
जि. ठाणे, पिन कोड : ४२१ ५०३
दूरध्वनी क्र. ०२५१-२९१००५५

संपर्क